Plánovanie poslednej rozlúčky môže byť pre niekoho, kto práve stratil svojho blízkeho veľmi náročný proces.

Je však dôležité poskytnúť tým, ktorí smútia, pokojné a súcitné prostredie, ktoré im dovolí prijať odchod milovaného, rozlúčiť sa a vyrovnať sa so stratou. Sme tu, aby sme Vás podporili, aby sa zo smútočného dňa stal deň sviatočný, plný vďačnosti a oslavy života Vášho blízkeho.

Ako postupovať

Plánovanie pohrebu môže byť ochromujúce, ale nie ste v tom sami. Sme tu, aby sme vás podporili na celej tejto ceste.

Nižšie uvádzame niekoľko informácií, ktoré vám pomôžu začať,
ale ak potrebujete pomoc, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Zavolajte nám :

0918 549 098 – sme tu pre Vás nonstop
0919 185 471  –  sme tu pre Vás nonstop

  Čo môžete očakávať, keď sa stretneme

  Keď sa stretnete s členom nášho personálu, aby ste prediskutovali rozlúčku so svojim najbližším, spýtame sa na Vašu milovanú osobu, ktorej obrad sa bude konať, aby sme ju spoznali. Využite tento čas na komunikáciu svojich návrhov a preferencií, zdieľanie životného príbehu milovaného človeka, opätovné pripomenutie si ho a zvýraznenie jeho osobnosti. Naši odborníci použijú tieto informácie, aby vás navigovali pri vytváraní na mieru prispôsobenej dôstojnej a zmysluplnej rozlúčke.

  Tento proces zahŕňa:

  • Príprava a vyplnenie dokumentov ohľadom organizácie pohrebu
  • Plánovanie služieb a udalostí (vrátane miesta, dátumu a času)
  • Výber rakvy, urny alebo iného sortimentu, ktorý môžete potrebovať
  • Príprava smútočného oznámenia – Parte
  • Zaistenie nevyhnutnej prepravy

  Úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia

  Ak k úmrtiu došlo mimo zdravotníckeho zariadenia, túto skutočnosť treba ihneď oznámiť. Najjednoduchšie je zavolať tiesňovú linku 112, ale kontaktovať môžete aj najbližšiu nemocnicu, zdravotnícke zariadenie, alebo útvar policajného zboru. V princípe každý, kto je prítomný pri úmrtí alebo zosnulom, má povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.  Ak je úmrtie oznámené nemocnici alebo zdravotníckemu zariadeniu, toto vyšle na miesto úmrtia obhliadajúceho lekára. Ak bolo takéto úmrtie oznámené polícii, tá zabezpečí všetky ďalšie úkony.

  Úmrtie v zdravotníckom zariadení

  Ak k úmrtiu došlo v zdravotníckom zariadení, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úmrtie blízkym osobám zosnulého. Ak osoby blízke zosnulému nie sú známe, poskytovateľ je povinný oznámiť úmrtie osoby obci, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého. Ak miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zosnulého nie je známe, oznamuje to obci, v ktorej je prevádzkované zdravotnícke zariadenie, v ktorom k úmrtiu došlo. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zároveň oznamuje úmrtie aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade, ak je zosnulým osoba, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný oznámiť úmrtie aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

  Prehliadka zosnulého

  Prehliadku tela zosnulého vykonáva lekár poverený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekár, ktorý vykonal prehliadku, vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu a pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

  Účelom prehliadky mŕtveho tela je potvrdiť úmrtie a stanoviť čas a príčinu smrti.

  Táto časť procesu je často najemotívnejšia a my sme tu, aby sme vám pomohli a podporili vás. Ak si nie ste istí, čo máte robiť, kedykoľvek nám zavolajte.

  Nasledujúce dni

  V najbližších dňoch Vás čaká oznámenie tejto udalosti blízkym priateľom a príbuzným, a to prostredníctvom osobných telefonických hovorov, ako aj prostredníctvom oznámenia o úmrtí svojej milovanej osoby. Ak je tento proces pre vás príliš bolestivý, je úplne v poriadku, ak požiadate dôveryhodného člena rodiny alebo priateľa, aby vám pomohol.

  Toto je tiež čas na preskúmanie pohrebných želaní Vášho blízkeho a stretnutie s pohrebnou službou, aby mohli naplánovať rozlúčku.
  Ak želania Vášho milovaného nepoznáte, pokojne sa nechajte viesť praktickými skúsenosťami a znalosťou pohrebného personálu. Nad čím by ste mali porozmýšlať:

  • Pohreb alebo kremácia
  • Ak je pohreb, aký typ rakvy
  • V prípade pohrebu miesto posledného odpočinku. Vaša rodina môže už disponovať Nájomnou zmluvou na hrobové miesto. Ak potrebujete nové miesto odpočinku pre Vášho blízkeho, je potrebné osloviť správcu cintorína, na ktorom si prajete zosnulého pochovať. So zodpovednou osobou potom vyberiete miesto, uzavriete Nájomnú zmluvu štandardne na 10 rokov.
  • Ak je kremácia aký typ urny
  • Ak dôjde ku kremácii, výber miesta posledného odpočinku uložením do urnového miesta alebo rozptýlením alebo podľa individuálnych požiadaviek. Pri voľbe urnového miesta je potrebné kontaktovať správcu cintorína a rovnako ako pri hrobovom mieste uzavrieť Nájomnú zmluvu na urnové miesto. Štandardne sa uzatvára na 10 rokov.
  • V prípade cirkevnej rozlúčky osloviť kňaza z Vašej farnosti
  • V prípade civilnej rozlúčky obradníka obce